Hakkımızda  
Munzam Vakfı Üyeliği  
Munzam Vakfı Temsilcileri  
Munzam Sosyal Yardımlar  
  Emeklilik İşlemleri  
Duyurular  
Dilekçe ve Formlar  
İletişim  
 
Munzam Sosyal Yardımlar > Borç Para Verme Yardımı > Borç Para V. Uygulama Yönetmeliği

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL
GÜVENLİK ve YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
BORÇ VERME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – Kapsam:

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın üyelerine borç verilmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2 – Dayanak:

Bu Yönetmelik Vakıf Senedinin 4/e, 29, 30, 31, 32. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 3 – Borç Limiti:

Verilecek borç miktarının üst limiti Yönetim Kurulunca günün şartları dikkate alınmak suretiyle altı ayda bir tespit edilir ve Üye Borç Verme İşlemleri Talimatı’nda gerekli güncellemeler yapılır. Kredi limiti, çalışan üyelerde net maaşın 5 katını, emekli üyelerde ise Vakıftan alınan emekli maaşı tutarının 15 katını aşamaz ve her halükarda Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen üst limiti aşamaz. Daha önceden kullandırılan kredi kapanmadan yeni limit tahsisi yapılamaz. Kredi imkânından, Vakıfta en az 2 yıllık üyelik süresini tamamlayanlar faydalanır.

Madde 4 – Borcun Teminatı:

Kredi, kefalet karşılığı kullandırılacak olup, kullandırım esnasında Üye Borç Verme İşlemleri Talimatı ekinde yer alan “ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK ve YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI BORÇ SENEDİ” tanzim edilir. Ayrıca, “kefil” de alınır. Gerektiğinde, Yönetim Kurulu teminat koşullarını değiştirebilir.

Madde 5– Borcun Vadesi:

Aylık eşit ödemeli kredi şeklinde kullandırılacak olan kredinin azami vadesi, günün koşullarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 6– Faiz Oranı:

Ödenecek borç miktarına uygulanacak faiz oranı, günün koşullarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 7 – Diğer Hususlar:

a) Üyelerimizin herhangi bir nedenle Banka ve Vakıf üyeliğinden ayrılması durumunda, krediden kaynaklanan bakiye borç tutarı üyemizden veya kefillerinden defaten tahsil ve tasfiye edilir. Ancak borçlu üyenin emekliye ayrılması durumunda, kredi tasfiye edilmez ve taksitlerin ödenmesine devam edilir.
b) Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, krediye uygulanmakta olan faizin 0,25 fazlası oranında aylık temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt süresinin iki ayı aşması durumunda, kredinin tasfiyesi için yasal işlemler başlatılır.

Madde 8 – Yürütme Organı:

Bu Yönetmelik Hükümlerini, Vakıf Yönetim Kurulu yönetir.

Madde 9 – Yürürlülük Tarihi:

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulumuzun ………….. tarihinde yapılan ………….. sayılı toplantısında alınan kararla 05.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.   

Copyright © 2009 Şekerbank T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.